အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းလက်စွဲ (ခရိုင်သစ်တောအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံကိန်း)

Year of publication 2020 Publisher ECCDI Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved FAO,  MONREC, GEF, Pages 114 Author  ECCDI Language Myanmar Other Language English Version

2020-12-17T10:41:14+06:30By |

စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလက်စွဲ (ခရိုင်သစ်တောအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံကိန်း)

Year of publication 2020 Publisher ECCDI Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved FAO,  MONREC, GEF, Pages 184 Author  ECCDI Language Myanmar Other Language English Version

2020-12-17T10:43:58+06:30By |

ခရိုင်သစ်တောအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုစီမံကိန်း (မင်းတပ်၊ ချင်းပြည်နယ်)

Year of publication 2020 Publisher ECCDI Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved FAO,  MONREC, GEF, Pages 245 Author  ECCDI Language Myanmar Other Language English Version

2020-11-18T12:37:44+06:30By |

ခရိုင်သစ်တောအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုစီမံကိန်း (မြင်းခြံခရိုင်၊ မန္တလေးဒေသကြီး)

Year of publication 2020 Publisher ECCDI Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved FAO,  MONREC, GEF, Pages 180 Author  ECCDI Language Myanmar Other Language English Version

2020-11-18T12:35:49+06:30By |

ခရိုင်သစ်တောအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုစီမံကိန်း (လပ္ပတ္တာခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

Year of publication 2020 Publisher ECCDI Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved FAO,  MONREC, GEF, Pages 206 Author  ECCDI Language Myanmar Other Language English Version

2020-12-17T10:37:30+06:30By |
Go to Top