ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

English title Protection of Biodiversity and Protected Area Law (2018) Year of publication 2018 Publisher MONREC Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Pages 21 Author SLM-GEF Language Myanmar