ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တော (Community Forestry) လုပ်ငန်းမိတ်ဆက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved RECOFTC Pages 104 Author FAO (SLM-GEF Project) and RECOFTC Myanmar Programme Language Myanmar ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ သစ်တောတည်ထောင်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည်တို့နှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာများပိုမိုတိုးပွားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။