ဒေသခံပြည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

Year of publication 2019 Publisher Forest Department Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved Forest Department, CFNWG, FAO Pages 43 Author FAO Language Myanmar ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် သုံးစွဲသည့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ပိုမိုသိရှိနားလည်းနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။