စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလက်စွဲ (ခရိုင်သစ်တောအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံကိန်း)

Year of publication 2020 Publisher ECCDI Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved FAO,  MONREC, GEF, Pages 184 Author  ECCDI Language Myanmar Other Language English Version