ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တော (Community Forestry) လုပ်ငန်းမိတ်ဆက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved RECOFTC Pages 104 Author FAO (SLM-GEF Project) and RECOFTC Myanmar Programme Language Myanmar ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ သစ်တောတည်ထောင်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည်တို့နှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာများပိုမိုတိုးပွားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

2020-02-07T14:18:57+06:30By |

Climate Smart Agriculture Curriculum/Module for Training of Trainers (Myanmar)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 32 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language Myanmar Other Language English Version Abstract:ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့သည် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီး ဌာနတို့နှင့်ပူးပေါင်းကာ "မြန်မာနိုင်ငံ၏ဦးစားပေး ဂေဟစနစ်များနှင့်ရေရှည် တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးမြေ နှင့်သစ်တောမြေစီမံခန့်ခွဲမှု" စီမံကိန်းတစ်ခုကို Global [...]

2020-02-10T16:57:02+06:30By |

Climate Smart Agriculture Curriculum/Module for In-service and Extension Agents Training (English)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 34 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language English Other Language Myanmar Version Abstract:The FAO is implementing a project entitled “Sustainable Cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar [...]

2020-02-11T10:51:28+06:30By |
Go to Top