ကမ္ဘာ့မြေဆီလွှာနေ့ (World Soil Day)- မြေဆီလွှာကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ဇီဝမျိုးကွဲများကိုကာကွယ်ပါ။SLM-GEF စီမံကိန်းမှ ကမ္ဘာ့မြေဆီလွှာနေ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ။